TOLES | Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej Wrocław

Toles

Informacje ogólne

Z dumą informujemy, że w maju 2015 Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu została autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym prestiżowego egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills).

Co to jest TOLES?

Egzamin TOLES (Test of Legal English Skills) jest międzynarodowym egzaminem sprawdzającym znajomość języka prawniczego. Egzamin ten został opracowany przez instytut Global Legal English – organizację członkowską Międzynarodowego Oddziału Stowarzyszenia Prawników w Anglii i Walii.

Dla kogo jest przeznaczony ten egzamin?

Egzamin przeznaczony jest dla praktykujących prawników, aplikantów i studentów prawa zainteresowanych zdobyciem certyfikatu, który jest rozpoznawalny w międzynarodowym środowisku prawniczym i stanowi potwierdzenie nabycia praktycznych umiejętności z zakresu legal English. Większość uczelni europejskich wprowadziło TOLES na ostatnim roku studiów prawniczych.

Jakie są zalety posiadania certyfikatu TOLES?

 • jest popularnym egzaminem wśród praktyków prawa
 • jest uznawany przez wiele firm i stowarzyszeń prawniczych (np. Europejski Bank Centralny, PricewaterhouseCoopers czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości)
 • pozwala ocenić bieżące umiejętności w zakresie Legal English
 • sprawdza praktyczną, a nie teoretyczna wiedzę
 • można go zdawać wielokrotnie z coraz lepszymi rezultatami
 • jest nieodłącznym elementem CV
 • jest dowodem rozwoju zawodowego
 • zwalnia z egzaminów końcowych na lektoratach języka angielskiego w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej (wymaganym wynik to minimum 51% na poziomie TOLES Foundation)

Na jakich poziomach mogę zdawać ten egzamin?

Egzamin TOLES jest oferowany na trzech poziomach.

 • TOLES Foundation
 • TOLES Higher
 • TOLES Advanced

Więcej informacji o TOLES

http://www.toleslegal.com

Egzamin

Do 15 maja 2017 r. trwają zapisy na egzamin TOLES FOUNDATION. Egzamin odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu.

Jak jest struktura egzaminu?

TOLES Foudation – składa się z 1 części, w skład którego wchodzą czytanie i pisanie, egzamin trwa1 godz. 30 minut

TOLES Higher – składa się z 2 części, w skład którego wchodzą:

    • czytanie i pisanie – 1 godz. 30 minut
    • słuchanie – 30 minut

TOLES Advanced – składa się z 1 części, w skład którego wchodzą czytanie i pisanie, egzamin trwa 2 godz.

Jakie umiejętności są wymagane na egzaminie?

TOLES sprawdza następujące umiejętności:

    • znajomość języka i terminologii związanej z problematyką prawną w środowisku biznesu, np. w  transakcjach handlowych na współczesnym, globalnym rynku
    • umiejętność sporządzania formalnych listów, pism, a także zwięzłych informacji przesyłanych poczta elektroniczną
    • techniki sporządzania dokumentów prawnych, projektów, umów, wzorów pism procesowych
    • umiejętność rozumienia skomplikowanej dokumentacji fachowej
    • umiejętność rozumienia ze słuchu
    • umiejętność posługiwania się językiem negocjacji
    • poprawność gramatyczną i umiejętność formułowania poprawnych gramatycznie wypowiedzi

Jakie są typy zadań na egzaminie?

Podczas egzaminu TOLES Fundation możesz spodziewać się następujących zadań:  odnajdywanie błędów w zdaniach, test rozumienia tekstu (pytania typu „prawda lub fałsz”), uzupełnianie dłuższego tekstu słowami (podana jest pierwsza litera), definiowanie kluczowych słów z umowy, sprawdzenie umiejętności rozumienia artykułu  i udzielenie pełnych odpowiedzi na zadane pytania.

TOLES Higher składa się z dwóch części:

Paper 1  – sprawdza znajomość słownictwa z ponad 10 dziedzin prawa (zakres szerszy niż poziom Foundation). Egzamin sprawdza znajomość wyrażeń przyimkowych, kolokacji prawniczych, umiejętność przepisania fragmentów listu w stylu formalnym, umiejętność zdefiniowania kluczowych słów z umowy językiem prostym oraz uzupełnienie tekstu z lukami na zasadzie wyboru odpowiedzi a, b, c lub d.

Paper 2  – to trzy ćwiczenia do wysłuchania typu dyktando, „prawda czy fałsz” i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dialogu.

TOLES Advanced – egzamin sprawdza biegłą znajomość legal English z kilkunastu dziedzin prawa (zakres szerszy niż poziom Higher). Egzaminowany musi wykazać się umiejętnością interpretowania umów, czy pisania korespondencji prawniczej.

Ile muszę mieć procent, aby zdać ten egzamin?

Egzaminu tego nie można nie zdać, można do niego podchodzić kilkakrotnie na różnych poziomach, w wynikach liczą się osiągnięte procenty.

TOLES Foundation i TOLES Higher:

Wyniki przedstawione są w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny:

    • 81-100% – Kandydat posiada DOSKONAŁĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
    • 61-80% – Kandydat posiada BARDZO DOBRĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
    •  41-60% – Kandydat posiada ZADOWALAJĄCĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
    •  0-40% – Kandydat posiada SŁABĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie

TOLES Advanced:

Wyniki egzaminu przedstawione są przy pomocy sześciopoziomowej skali, która rozciąga się od bardzo niskiego poziomu znajomości języka (GREEN 0 – 100) do poziomu bardzo zaawansowanego (GOLD 451-500).

    • GOLD 451-500 doskonała
    • ORANGE 401-450 bardzo dobra
    • RED 301-400 dobra
    • PURPLE 201-300 zadowalająca
    • BLUE 101-200 bliska zadowalającej
    • GREEN 0 -100 podstawowa

Jak zapisać się na egzamin?

Jak mogę zapisać się na egzamin lub kurs przygotowujący do egzaminu TOLES?

Wszelkich informacji dotyczących sesji egzaminacyjnej oraz kursów przygotowujących do egzaminu TOLES udziela Agnieszka Madej,  agnieszka.madej@prawowroclaw.edu.pl, tel. 605 540 698 lub każda środa, godz.13.30 – 15.00, sala 201.

Opłatę za egzamin TOLES należy uiścić z góry, najpóźniej do dnia 15 maja 2017 r. na rachunek bankowy szkoły: 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub TOLES HIGHER w dniu 22 czerwca 2017. Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty.

Przypominamy cenę egzaminu dla osób z poza szkoły:

Cena egzaminu TOLES FOUNDATION wynosi 520 zł

Cena egzaminu TOLES HIGHER wynosi 620 zł

Ceny

Ile kosztuje egzamin?

Dla studentów Wyższej Szkoły Prawa im Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu • TOLES Foundation
 • TOLES Higher
 • TOLES Advanced
 • 460 zł/w grupie 10 osobowej
 • 550 zł/w grupie 10 osobowej
 • 670 zł/w grupie 10 osobowej


Dla osób z zewnątrz • TOLES Foundation
 • TOLES Higher
 • TOLES Advanced
 • 520 zł/w grupie 10 osobowej
 • 620 zł/w grupie 10 osobowej
 • 730 zł/w grupie 10 osobowej


Uwaga! Powyższe stawki za egzamin obowiązują w grupie minimum 10 osób. Dla grupy mniejszej niż 10 osób zmienia się opłata za egzamin. Wysokość stawki zależy wtedy od liczby osób zainteresowanych egzaminem. 

Terminy egzaminów

Kiedy można go zdawać?

Najbliższy termin – 22 czerwca 2017 w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, zgłoszenia i opłaty należy złożyć do 15 maja 2017.

Opłatę za egzamin TOLES należy uiścić z góry, najpóźniej do dnia 15 maja 2017 r. na rachunek bankowy szkoły: 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub TOLES HIGHER w dniu 22 czerwca 2017. Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty.

Przypominamy cenę egzaminu dla osób z poza szkoły:

Cena egzaminu TOLES FOUNDATION wynosi 520 zł

Cena egzaminu TOLES HIGHER wynosi 620 zł

Kursy przygotowawcze

Czy szkoła organizuje kursy przygotowujące do egzaminu TOLES?

Proponujemy kursy przygotowujące do egzaminu TOLES. Są to intensywne kursy typu „crash course” mające na celu zapoznanie się z formą egzaminu. Podczas kursu słuchacze będą omawiać i pracować nad arkuszami egzaminacyjnymi  na danym poziomie.

Ilość godzin – 40 godzin lekcyjnych (po 45 min.)

Termin – od października 2017, dni do ustalenia, w systemie dziennym i zaocznym