logowsppoziom

Sympozjum naukowe „Upadłość podmiotów sektora budowlanego”

Sympozjum naukowe „Upadłość podmiotów sektora budowlanego” odbyło się  na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni H. Chodowskiej  ( organizatorzy Wydział Prawa i Administracji w Warszawie, Wydział Zamiejscowy Prawa i Administracji  we Wrocławiu , Wydział Prawa i Administracji ( WSAiB) otworzyło cykl spotkań poświęconych istotnym i aktualnym problemom życia gospodarczego organizowanym przy współudziale praktyków. Sympozjum zgromadziło ponad 100 osób zajmujących się w praktyce upadłością firm budowlanych – sędziów, syndyków, radców prawnych, adwokatów. Gościem honorowym był Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.  Gość omówił działania Rządu podejmowane w związku z problemami przedsiębiorców, zwłaszcza dotkniętych kryzysem finansowym. W tematykę sympozjum wprowadził sędzia Cezary Zalewski, członek zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego i naprawczego. Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Magdalena Nałęcz, na przykładzie konkretnej sprawy przedstawiła istotne, zwykle nie dostrzegane, możliwości uratowania przez syndyka przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego w celu likwidacji majątku upadłego. Zaskakująca ścieżka wyjścia z kryzysu zakłada ogłoszenie upadłości likwidacyjnej po to, aby poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów prawa upadłościowego i naprawczego umożliwić restrukturyzację przedsiębiorstwa. Sędzia Monika Gajdzińska-Sudomir (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy) dokonała analizy prawnej skutków ogłoszenia upadłości dla umów konsorcjum oraz dla umów roboty budowlane. Doktor Ryszard Głukowski zwrócił uwagę na potrzebę zmian regulacji prawnych, zarówno ustawy – Prawo zamówień publicznych, jak i też innych ustaw w celu definitywnego rozwiązania zagadnienia płatności przez wykonawców na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców. Jednocześnie wskazał, że nie można całą winą za upadłość obarczać wykonawców i podwykonawców (firm budowlanych), gdyż w dużym stopniu do tego przyczynili się zamawiający, a w szczególności GDDKiA. Adwokat dr Patryk Filipiak omówił problem kaucji gwarancyjnych, których dochodzenie w postępowaniu upadłościowym wciąż rodzi wątpliwości prawne. Sędzia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto, Łukasz Lipowicz, na przykładzie wniosku o wyłączenie z masy upadłości dokonał analizy skutków prawnych ogłoszenia upadłości związanych z rachunkiem escrow, który coraz częściej jest wykorzystywany przez konsorcja przy realizacji inwestycji budowlanych. Sympozjum zamknęła, moderowana przez sędziego Cezarego Zalewskiego, dyskusja z udziałem Waldemara Bojarskiego, Łukasza Grendy, Lechosława Kochańskiego, Wojciecha Szidlewskiego – syndyków, którzy posiadają bogate doświadczenie zdobyte między innymi przy pełnieniu funkcji w największych upadłościach budowlanych w Polsce. Wskazali oni na główne bariery utrudniające uratowanie przedsiębiorstw, a także wskazali na okoliczności, które zasadniczo sprzyjają osiągnięciu pozytywnych rezultatów w postępowaniach upadłościowych.