konf podst

Zaproszenie na Pierwszą Konferencję Naukową pt. “Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations. Teoria, praktyka, prawo”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej “Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations. Teoria, praktyka, prawo”, która odbędzie się 2 czerwca 2016 r. w Auli Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu.

Konferencja w zamierzeniu organizatorów ma być forum naukowców oraz praktyków,  zajmujących się na co dzień komunikowaniem z wykorzystaniem obrazu, w obszarze dziennikarstwa, public relations, w mediach, firmach, instytucjach publicznych, agencjach reklamowych i PR.

Podczas konferencji zostaną poruszone m. in. poniższe problemy:

– prawne aspekty ochrony marki, wizerunku oraz przedsiębiorcy

– prawne niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem blogów i uprawianiem dziennikarstwa społecznościowego

– wykorzystywanie praw własności intelektualnej w celu ograniczenia wolności wypowiedzi

– prawne aspekty wykorzystania znaków towarowych w reklamie

– odpowiedzialność wydawcy pracy internetowej

– obowiązek rejestracji dzienników i czasopism

– wykorzystanie na potrzeby działalności dziennikarskiej, reklamowej i public relations treści multimedialnych znajdujących się w posiadaniu publicznych bibliotek, muzeów i archiwów

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.naukowy-przeglad-dziennikarski.org/konferencja

 

Poniżej zamieszczamy program konferencji.

 

Wkręć plastik, bądź fantastic! – relacja z akcji “Nakrętki dla Hospicjum”

Szanowni Państwo,

dnia 27 maja 2016 r., studenci Wyższej Szkoły Prawa  dostarczyli do magazynu znajdującego się w Prokuraturze Okręgowej,  5 kartonów i dwa duże worki nakrętek dla hospicjum.

Wszystkim darczyńcom – w imieniu Hospicjum dla dzieci –  Dziękujemy!  W zeszłym roku została zebrana kwota ok. 160 tyś. złotych.

Jednocześnie informujemy, że akcja „Nakrętki dla Hospicjum” trwa nadal i nakrętki zbieramy dalej!

Pozdrawiamy,

Samorząd Studentów

FOT

Bal Prawnika 2016 – tańce

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy już ostatnią część zdjęć z tegorocznego balu prawnika. Jednocześnie zapraszamy do udziału w balu w przyszłym roku.

 

nn

Juwenalia 2016 -relacja

W dniach 11 – 12 maja br., Zarząd Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we  Wrocławiu miał przyjemność zorganizować event pt. ,,Juwenalia 2016 r. Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej’’.

Podczas pierwszego dnia wydarzenia z inicjatywy studentów WSP został przygotowany transparent z napisem ,,Wyższa Szkoła Prawa – paragraf to podstawa’’, który uczestniczył w pochodzie majowym studentów Wrocławskich.

Drugiego dnia wydarzenia – 12 maja br.. około godziny 10:00 studenci WSP wyruszyli reprezentować Uczelnie podczas pochodu majowego. W pochodzie wzięło udział około 30 osób. Po powrocie z pochodu majowego, około  godziny 13:30 odbył się grill integracyjny na patio Uczelni WSP. Jednocześnie podczas grillowania odbył się turniej ping-ponga. Studenci wykazali się sportowym zacięciem, jednak wyrównany poziom nie pozwolił wyłonić najlepszego gracza, tym razem wygrali wszyscy .  Zabawa trwała do godziny 16:00.

FOT

Bal Prawnika 2016 – wręczenie dyplomów i nominacji

Szanowni Państwo,

podczas balu zostały wręczone dyplomy pracownikom dydaktycznym i  administracyjnym Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz nominacje nowo powołanemu Samorządowi Studenckiemu.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

 

IMG

Dni Otwarte Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

W dniach 13 i 20 kwietnia 2016 r., w ramach Dni Otwartych, na terenie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej, przeprowadzono  dwa spotkania informacyjne oraz wykłady powiązane tematycznie, zorganizowane przez Program Edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem we współpracy z naszą Uczelnią.

We środę, 13 kwietnia 2016 r. tematem przewodnim stoiska informacyjnego i wykładu były ubezpieczenia społeczne p.t. „Ubezpieczenia społeczne niezbędne w prowadzeniu firmy i codziennym życiu każdego człowieka”. Akcję informacyjną i wykład przeprowadziły pracownice I Inspektoratu ZUS przy ul. W. Reymonta  oraz II Inspektoratu ZUS przy ul. Litomskiej we Wrocławiu. Drugie spotkanie informacyjne i wykład dla studentów odbyły się w dniu 20 kwietnia 2016 r., a dotyczyły tematu: „Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm”. Wykład przeprowadził reprezentant Centrum Prawa Bankowego i Informacji, które jest organizatorem Programu Edukacyjnego NZB. Obydwa wykłady przeznaczone były dla studentów stacjonarnych III roku Prawa, w ramach przedmiotu Finansowe i ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej. Nad całością czuwały p. Agnieszka Krawczyk, która jest Koordynatorem Regionalnego Programu NZB oraz ze strony naszej Uczelni pracownik biblioteki Barbara Zwolak.

Organizatorzy jak i osoby prowadzące wykłady wyraziły swoje ogromne zadowolenie z zasobu wiedzy i aktywnego uczestnictwa naszych studentów w tych zajęciach, którzy bardzo chętnie i żywo zabierali głos w dyskusjach, zadawali wiele pytań. Cieszymy się również z rosnącego zainteresowania stoiskami informacyjnymi, z których skorzystali nie tylko nasi studenci i pracownicy, ale również osoby odwiedzające w tym czasie naszą Uczelnię.

Już teraz zachęcamy i zapraszamy do korzystania z zasobów informacyjnych tego rodzaju inicjatyw w przyszłości.

sesja I

“Immunitet głowy państwa i immunitet parlamentarny z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej” – relacja z konferencji naukowej

Szanowni Państwo,

w dniu 28 kwietnia 2016 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Immunitet głowy państwa i immunitet parlamentarny z perspektywy konstytucyjnej i karnoprocesowej”. Konferencja poświęcona została problematyce immunitetów najwyższych przedstawicieli władz państwowych – prezydenta i parlamentarzystów, a jej celem była krytyczna analiza polskich rozwiązań normatywnych dotyczących zakresu ochrony immunitetowej oraz zagadnień proceduralnych związanych z obowiązywaniem immunitetu. Zorganizowane spotkanie naukowe miało charakter wyjątkowy, ponieważ zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli znawcy tematu, zarówno konstytucjonaliści oraz badacze procesu karnego. Zgodnie bowiem z założeniem konferencja miała stanowić okazję do skonfrontowania i wymiany poglądów między przedstawicielami obu powyższych dyscyplin prawa, a tym samym umożliwić szersze spojrzenie na zagadnienie roli immunitetów we współczesnych demokracjach.

                Otwarcia konferencji dokonała dr Monika Filipowska-Tuthill – Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej, która przywitała wszystkich uczestników konferencji. Następnie dr Marta Kłopocka-Jasińska wyjaśniła krótko skąd wziął się pomysł tego rodzaju spotkania naukowego oraz życzyła uczestnikom owocnych obrad. Obrady konferencyjne podzielone zostały na dwie części. W pierwszej sesji zatytułowanej “O istocie immunitetu“, której przewodniczyła dr Monika Filipowska-Tuthill referaty wygłosili prof. dr hab. Krystian Complak (Uniwersytet Wrocławski), prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Grajewski (Uniwersytet Gdański) oraz prof. nadzw. dr hab. Hanna Kuczyńska (Instytut Nauk Prawnych PAN). Profesor Complak w wystąpieniu pt.: “O genezie immunitetu i potrzebie ochrony immunitetowej najwyższych przedstawicieli władz państwowych w czasach współczesnych”  przedstawił swoje stanowisko na temat zakresu aktualnie obowiązującej ochrony immunitetowej. Prelegent z aprobatą odniósł się do rozwiązań, które w szerokim zakresie chronią wolność wypowiedzi w parlamencie, sprzeciwił się natomiast ochronie parlamentarzysty w postaci immunitetu formalnego, która Jego zdaniem nie ma w czasach obecnych uzasadnienia. Wyczerpującą charakterystykę obowiązujących w polskim porządku prawnym poszczególnych rodzajów immunitetów przedstawił profesor Grajewski w referacie pt.: “O pojęciu i rodzajach immunitetów w świetle Konstytucji RP (parlamentarny immunitet materialny i procesowy, przywilej nietykalności oraz szczególny immunitet głowy państwa“. Referent nawiązując do wypowiedzi swojego przedmówcy wyraził przekonanie o potrzebie istnienia immunitetu formalnego jako pewnej gwarancji dla opozycji parlamentarnej. Z kolei wystąpienie profesor Hanny Kuczyńskiej pt.: “Immunitet głowy państwa a perspektywa odpowiedzialności międzynarodowej” poświęcone zostało zagadnieniom odpowiedzialności głów państwa oraz innych przedstawicieli władz państwowych przed sądami innych państw oraz międzynarodowymi trybunałami karnymi. Pierwszą sesję zakończyła dyskusja na temat społecznego odbioru ochrony immunitetowej oraz poziomu debaty publicznej w Polsce. Dyskutanci mimo różnych punktów widzenia zgodzili się, że potrzeba istnienia immunitetów dla najwyższych przedstawicieli państwa oraz zakres ochrony immunitetem zależy od jakości demokracji i kultury prawnej w danym państwie.

                Drugą sesję zatytułowaną “O kwestiach proceduralnych związanych z immunitetem” moderował dr Stanisław Rogowski (Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej). Z referatami wystąpili w niej Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Steinborn (Uniwersytet Gdański), dr Barbara Janusz-Pohl (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Joanna Juchniewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz dr Marta Kłopocka-Jasińska (Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej). Profesor Steinborn przedstawił referat “O zakresie ochrony immunitetowej“, w którym wyjaśnił jak daleko sięga ochrona przysługująca posłom oraz jakie są jej konsekwencje z punktu widzenia przebiegu procesu karnego, w tym przeprowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym. W referacie pt.: “Immunitet a pojęcie odpowiedzialności karnej” dr Janusz-Pohl zaprezentowała swoje stanowisko w kwestii katalogu czynów objętych immunitetem i znaczenia konstytucyjnego terminu odpowiedzialność karna. Wystąpienie dr Juchniewicz pt.: “O procedurze uchylenia immunitetu” dotyczyło trybu postępowania o uchylenie immunitetu, które prelegentka urozmaiciła licznymi przykładami z praktyki parlamentarnej. Ostatni referat tej sesji pt.: “Immunitet jako ograniczenie prawa do sądu – uwagi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” wygłoszony został przez dr Kłopocką-Jasińską, która omówiła zagadnienie dopuszczalności ograniczenia dostępu do sądu w postaci immunitetu krajowego (parlamentarnego i prezydenckiego) na przykładach z najnowszych orzeczeń strasburskich. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na złożoność problematyki dotyczącej immunitetów i konieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie, także z perspektywy prawa cywilnego i immunitetu organizacji międzynarodowych.

                Zamykając obrady konferencyjne Pani Rektor podziękowała prelegentom za trud przygotowania wystąpień oraz wyraziła nadzieję na kolejne tego rodzaju interdyscyplinarne spotkanie naukowe. Każdy z prelegentów otrzymał przy tej okazji upominek, którym była najnowsza publikacja wydana przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej pt.: “Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości” profesora dr hab. Tomasza Kaczmarka.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną z niniejszego wydarzenia.

Kopia bez tytułu

Juwenalia 2016

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w Juwenaliach 2016! W tym roku Juwenalia przypadają na dzień 11-12 maja.

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej przygotował dla wszystkich studentów naszej Uczelni kilka wydarzeń, w tym wyprawę na Pochód Majowy, grilla oraz turniej ping-ponga.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na plakacie.

juwenalia
FOT

Bal Prawnika 2016 – zdjęcia ze ścianki

Szanowni Państwo,

po długim weekendzie nadszedł czas powspominać wspólnie spędzony czas.

Zapraszamy do zapoznania się z częścią 2 zdjęć z Balu Prawnika 2016, tym razem relacji ze ścianki.