Bez tytułu

Nowy Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

W dniu 25 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, na którym Senat pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani prof. dr hab. Urszuli Kaliny-Prasznic na funkcję Rektora Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1976 r. obroniła pracę doktorską pt. „ Zagadnienia społeczno-ekonomiczne i prawne absencji w pracy” (promotor: prof. dr hab. Jan Jończyk) uzyskując stopień doktora nauk prawnych nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uwr. W 1991 r. na podstawie rozprawy pt. „ Finansowanie ubezpieczenia społecznego pracowników” (Prawo CXCIX, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990) uzyskała stopień dr hab. w zakresie prawa pracy (prawa ubezpieczenia społecznego) nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UWr.

W 1994 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic jest autorką 3 monografii, współautorką 4 monografii i 2 leksykonów, redaktorem naukowym 8 opracowań monograficznych, leksykonów oraz wielokrotnie wznawianej (i aktualizowanej) Encyklopedii Prawa (wyd. C.H.Beck). Ponadto, na jej dorobek naukowy składa się ponad 80 artykułów z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, prawa socjalnego, polityki gospodarczej oraz opinii i ekspertyz naukowych sporządzonych dla Kancelarii Prezydenta RP, Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Biura Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu, Rady Legislacyjnej, Rzecznika Ubezpieczonych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Klubu Parlamentarnego.

W okresie zatrudnienia na Uniwersytecie Wrocławskim prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic pełniła szereg funkcji. W latach 2005-2008 była prorektorem ds. ogólnych, w latach 1999-2002 i 2002-2005 prodziekanem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 2012 r. była dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych, a od 1991 r. była kierownikiem Zakładu Polityki Gospodarczej. Pełniła też liczne funkcje poza macierzystą Uczelnią, m.in. jako członek Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Ministrze Pracy (1995-1999), członek Komitetu Audytu przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej ( 2010-2015), arbiter w Sądzie Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych (2004-2008), syndyk (1992-2000), członek Rady Narodowej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A (od 2008 r.), prezes Zarządu Fundacji „Pro Mathematica” (od 2011 r.) członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (od 2010 r.), recenzent i członek czasopism naukowych.

Przed władzami Uczelni w roku akademickim 2017/2018 stoją nowe zadania związane m.in. z uruchomieniem drugiego kierunku studiów, tj. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oferującego 3 specjalności: kryminalistykę i kryminologię, detektywistykę oraz zarządzanie kryzysowe. Ponadto Uczelnia kładąc nacisk na praktyczne stosowanie prawa w procesie dydaktycznym, przeprofiluje formę prowadzenia zajęć, powierzając je prawnikom wykonującym zawód sędziego, adwokata lub radcy prawnego.

zaproszenie strona WWW

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

o

Szare, bure i łaciate – XX Dolnośląski Festiwal Nauki

Konferencja „Szare, bure i łaciate” – miejsce zwierząt w religii, kulturze i społeczeństwie

Wspólnie z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu serdecznie zapraszamy na konferencję „Szare, bure i łaciate – miejsce zwierząt w religii, kulturze i społeczeństwie“, która odbędzie się 22 września 2017 roku, w godz. 10:00 – 14:00 w auli przy ul. św. Jadwigi 12 we Wrocławiu.

Interdyscyplinarna konferencja poświęcona będzie roli i miejscu zwierząt w historii i współczesnym świecie oraz zmianom w postrzeganiu ich praw i podmiotowości. Tematy poruszane podczas konferencji dotyczą także wpływu zwierząt na ewolucję doktryn religijnych, norm społecznych, politycznych, ekonomicznych i etycznych. Podczas konferencji zostanie zaprezentowany projekt wolontariatu Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku, ukierunkowanego na edukację i wsparcie w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami. Podsumowanie stanowić będzie panel dyskusyjny z udziałem m.in. przedstawicieli organizacji prozwierzęcych. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli ośrodków akademickich Dolnego Śląska, osób zaangażowanych w działania na rzecz zwierząt i ich ochrony oraz do młodzieży szkolnej, studentów i seniorów.
Program konferencji:


9:30 – 10:00 Rejestracja

10:00 – 10:20 Wprowadzenie


10:20 – 11:20
Sesja I – Zwierzę – podmiot czy przedmiot

Prowadzenie Sesji I – mgr Joanna Gacka (doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej),

  • ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (Papieski Wydział Teologiczny), Zwierzęta w teologii katolickiej
  • prof. EWST, dr hab. Piotr Lorek (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna), Wegetariańskie wątki biblijne
  • dr Dorota Chmielewska (Uniwersytet Wrocławski), Ludzie i zwierzęta – przekraczając antropocentryzm


11:20 – 11:40 Przerwa


11:40 – 12:30
Sesja II – Prawa zwierząt – teoria i praktyka

Prowadzenie Sesji II – dr Łukasz Nysler (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna)

  • mgr Anna Mierzwa (Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej), Prawnokarna ochrona zwierząt
  • dr Monika Humeniuk, mgr Joanna Gacka (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna), Pomóż pomagać – wolontariat seniorów na rzecz zwierząt (prezentacja projektu)
  • Edyta Gal (Fundacja Koci Zakątek), Bezdomność zwierząt w Polsce i w gminie Wrocław – okiem praktyka


12:30 – 12:50 Przerwa


12:50 – 14:00 Podsumowanie Konferencji
– panel dyskusyjny „Zwierzęta w mieście”

Moderator – mgr Marta Bigda

Konferencja odbywać się będzie w Auli WSP i EWST przy ul. św. Jadwigi 12 we Wrocławiu.


Wstęp wolny!

Bez tytułu

Nowy wykładowca – prof. Krystyna Sawicka

Pani prof. Krystyna Sawicka specjalizuje się w finansach publicznych i prawie finansowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa finansów samorządu terytorialnego, prawa podatkowego i prawa celnego. Podstawowa działalność naukowa pani Profesor obejmuje zagadnienia materialnoprawne i proceduralne dotyczące budżetu jednostek samorządu terytorialnego, wieloletniej prognozy finansowej, długu publicznego samorządu terytorialnego oraz nadzoru i kontroli lokalnej gospodarki finansowej, w tym wykonywanej przez regionalne izby obrachunkowe. Z tego zakresu opublikowała kilkadziesiąt artykułów i studiów oraz jest współautorką dwóch opracowań monograficznych. Pani Profesor K. Sawicka współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową we Wrocławiu jako członek pozaetatowy Kolegium Izby.

Publikacje