DSC

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

W dniu 9 października 2017 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Po wejściu Senatu i wprowadzeniu sztandaru  – JM Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej, dr Iwona Przychocka, prof. nadzw. UTH – reprezentująca założyciela Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, wręczyła prof. dr hab. Urszuli Kalinie-Prasznic akt powołania na funkcję Rektora WSP. Nowo powołana Rektor podziękowała za zaszczytną nominację i przywitała gości, pracowników Uczelni oraz immatrykulowaną młodzież. Wśród honorowych gości byli min.:

 • przedstawiciele szkół wyższych:
  Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodowskiej w Warszawie i Płońsku (Rektor, Dziekan, Prezydent)
  Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdynia (Rektor, Kanclerz)
  Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (Dziekan)
  Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistycznej i Transportu we Wrocławiu (Rektor)
  Ewangelickiej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu (Rektor, Kanclerz, Dziekan)
 • instytucji i organizacji zawodowych, w tym min.:
  W-ce Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
  Prezes Izby Notarialnej we Wrocławiu
  Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich We Wrocławiu
  Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu
 •  dyrektorzy szkół średnich (licea XI, XIII, XIV)

Następnie Pani Rektor zwróciła się do wszystkich gości, podkreślając symboliczny charakter inauguracji i immatrykulacji, gdyż poprzez złożenie ślubowania obecna tutaj młodzież zostaje włączona do wspólnoty akademickiej i objęta jej prawami oraz obowiązkami.

Rektor wskazała na główne wyzwania, które stoją przed kadrą oraz studentami w roku akademickim 2017/2018. Jest to ciągła potrzeba modyfikacji treści nauczania i formy zajęć, z jednoczesną realizacją nowej oferty dydaktycznej rozszerzonej o kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne z 3 specjalnościami (kryminologia i kryminalistyka, detektywistyka i zarządzanie kryzysowe).

W dalszej części wystąpienia Pani Rektor skierowała do studentów I roku życzenia sukcesu w trakcie studiów i pomyślnego godzenia obowiązków studenckich z przywilejami młodości, radości poznawania nowych ludzi i miejsc, czemu sprzyja lokalizacja Uczelni we Wrocławiu, „mieście spotkań” i wielokulturowej historii.

Po przemówieniu Pani Rektor wręczyła akty powołania: dr Annie Krajewskiej-Smardz na funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa, prof. dr hab. Walerianowi Sanetrze i prof. dr hab. Krzysztofowi Wójtowiczowi – na członków Senatu Uczelni, Ponadto podziękowała mgr Agnieszce Bargiel, tegorocznej absolwentce za wieloletnie społeczne angażowanie się w życie Szkoły.

Następnie przystąpiono do uroczystej immatrykulacji. Po przyjęciu ślubowania studentów, wykład inauguracyjny na temat „Prawo w sporcie”, wygłosił prof. dr hab. Marek Bojarski, wieloletni rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, który wskazał na złożoność i trudności regulacji tej dziedziny.

Po wykładzie inauguracyjnym głos zabrała Pani Dziekan, dr Anna Krajewska-Smardz, apelując do studentów o angażowanie się w różne formy organizacji życia akademickiego; takie jak m.in. koło naukowe, Samorząd, konferencje naukowe.

Zamknięcie uroczystości miało charakter tradycyjny. Pani Rektor podziękowała wszystkim gościom za przybycie i wygłosiła formułę od lat otwierającą kolejny rok akademicki.

„Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit” – Oby było to dla dobra, szczęścia i pomyślności.

Uroczystości inauguracji uświetnił chór przy Cerkwi św. Cyryla i Metodego, który odśpiewał: Hymn państwowy, pieśń żaków „GAUDEAMUS IGITUR” oraz Odę do radości.

uniwersytet studencki cap zaprawy murarskiej i dyplomu

Drogie Studentki, Drodzy Studenci

Witam Was w roku akademickim 2017/2018, który jest dla Was kolejnym rokiem studiów w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, a dla mnie początkiem pracy i pełnienia zaszczytnej funkcji rektora tej Uczelni.

Wspólnie tworzymy społeczność akademicką, która posiada prawa i obowiązki określone w ustawach i aktach prawa wewnętrznego. Klimat, w jakim będziemy je realizować wpłynie na budowanie autentycznych więzi i poczucie przynależności do owej wspólnoty.

Sukcesy Uczelni to sukcesy Jej studentów, których miarą będą Wasze kariery zawodowe, rozumiane jako realizacja osobistych aspiracji. Zadaniem pracowników Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu jest stworzenie Wam takiej szansy, poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy, a zadaniem Waszym mądre wykorzystanie tej szansy. Bowiem studia to nie tylko okres zdobywania wiedzy i kompetencji społecznych, ale i godzenie obowiązków studenckich z innymi zadaniami m.in. działalnością w Samorządzie Studenckim, kole naukowym, ruchu sportowym. To także okres niepowtarzalnej młodości, życia towarzyskiego, zawiązywania trwałych przyjaźni, uczestnictwa w kulturze. Studiujecie we Wrocławiu – „mieście spotkań” – życzę Wam abyście w rozpoczynającym się roku akademickim mieli wiele spotkań wzbogaconych intelektualnie i osobiście, a rok ten był dobry, pomyślny i szczęśliwy.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit

Rektor
prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic