Nabor wojew inspekt ruchu e

REKRUTACJA W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU

Zostaliśmy pisemnie poproszeni przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu o poinformowanie naszych studentów oraz absolwentów o trwającym naborze na Inspektora Transportu Drogowego.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowiska:

 • aplikant w oddziale Wydziału Inspekcji we Wrocławiu ogłoszenie o naborze w korpusie służby cywilnej; wymiar etatu 1/1
 • aplikant w oddziale Wydziału Inspekcji w Legnicy ogłoszenie o naborze w korpusie służby cywilnej; wymiar etatu 1/1
 • aplikant w oddziale Wydziału Inspekcji w Kłodzku ogłoszenie o naborze w korpusie służby cywilnej; wymiar etatu 1/1

Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2019 roku.

Szczegóły rekrutacji dostępne są w linku poniżej:

http://bip.dolnyslask.witd.gov.pl/Ogloszenia-1-44.html

 

 

 

Logo reaxum

Posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – weź udział w bezpłatnym projekcie.

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” rozpoczęła realizację projektu pn. „GraduatON”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:
– profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
– wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
– ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
– materiałów szkoleniowych;
– wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
– zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
– dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Więcej informacji o projekcie dostępne na stronie: https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

 

 

doradca zawodowy

Uczelnia poszukuje pracownika na stanowisko: doradca zawodowy

doradca zawodowy

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
poszukuje pracownika na stanowisko:

DORADCA ZAWODOWY

(umowa o pracę)

Miejsce pracy: Wrocław

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • badanie kompetencji zawodowych uczestników projektu,
 • przygotowanie diagnozy sytuacji zawodowej beneficjentów,
 • udzielanie indywidualnych konsultacji zawodowych,
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej,
 • monitoring losów zawodowych uczestników projektu,
 • współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe, prawo
 • minimum rocznego doświadczenia zawodowego jako doradca zawodowy (w ostatnich 5 latach), poświadczonego odpowiednimi dokumentami,
 • wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy,
 • umiejętności trenerskich zdobytych w toku działalności zawodowej,
 • wysokich kompetencji interpersonalnych,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • odporności na stres i umiejętności działania pod presją czasu,
 • gotowości do pracy w weekendy (obsługa projektu dla uczestników studiów niestacjonarnych),
 • gotowości podjęcia pracy od czerwca 2020 r.

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych z obszaru rozwoju kompetencji osobistych i społecznych, planowania kariery zawodowej, kształtowania postaw proaktywnych, umiejętności negocjacyjnych, wyznaczania celów i zadań, autoprezentacji, przedsiębiorczości i kreatywności bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Oferujemy:

 • udział w ciekawym projekcie skierowanym do studentów WSP
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia finansowane przez Pracodawcę).

 

Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych na adres mailowy projekty@prawowroclaw.edu.pl (CV oraz list motywacyjny, referencje) wpisując w tytule maila Doradca zawodowy

Termin składania ofert: do dnia 30.05.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Prawa z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-266) ul. św. Jadwigi 12, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Oświadczam, iż zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:

· Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wyższa Szkoła Prawa z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-266) ul. św. Jadwigi 12

· Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 30.06.2020 roku

· Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, wysyłając informację na adres: projekty@prawowroclaw.edu.pl.

drzewko dpi

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Standardy ochrony praw człowieka w Polsce – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju”

 

W dniu 28 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Standardy ochrony praw człowieka w Polsce – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju”. Była ona organizowana i współfinansowana ze środków samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.

W sposób szczególny zaproszenie na Konferencję było adresowane do młodych naukowców, doktorantów oraz studentów, którzy prowadzą badania z zakresu ochrony praw człowieka zarówno w polskim systemie prawa, porządkach międzynarodowych, jak i w perspektywie komparatystycznej.

Celem przedsięwzięcia była próba zdefiniowania kierunków rozwoju ochrony praw człowieka, a także określenia relacji zachodzącej pomiędzy obowiązkiem ich zagwarantowania a wybranymi instytucjami prawa materialnego i procesowego w prawie polskim.

 

W trakcie wydarzenia wystąpiło prawie 20 prelegentów z największych środków naukowych w Polsce, w tym również Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, mec. Katarzyna Sobańska-Laskowska.

Tematyka konferencji umożliwiła szeroką analizę obecnie funkcjonujących standardów ochrony praw człowieka w Polce. W sposób szczególny skupiono się na zagadnieniach dot. praw osobistych, ekonomicznych i socjalnych. Wskazywano także na nowe wyzwania przed którymi stają ustawodawcy państw, jak np. prawo antydyskryminacyjne, problem ekshumacji zwłok, czy dostępu do czystego powietrza. Referatom towarzyszyły zarówno ożywiona dyskusja, jak i zainteresowanie studentów Wyższej Szkoły Prawa, którzy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu krajowego systemu ochrony praw człowieka.

 

 

 

 

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Standardy ochrony praw człowieka w Polsce – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju”