Egzamin

EGZAMIN

STRUKTURA EGZAMINU

 • TOLES Foudation – składa się z 1 części, w skład którego wchodzą czytanie i pisanie, egzamin trwa 1 godz. 30 minut
 • TOLES Higher – składa się z 2 części, w skład którego wchodzą:
  • czytanie i pisanie – 1 godz. 30 minut
  • słuchanie – 30 minut
 • TOLES Advanced – składa się z 1 części, w skład którego wchodzą czytanie i pisanie, egzamin trwa 2 godz.

EGZAMIN TOLES SPRAWDZA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Znajomość języka i terminologii związanej z problematyką prawną w środowisku biznesu, np. W transakcjach handlowych na współczesnym, globalnym rynku
 • Umiejętność sporządzania formalnych listów, pism, a także zwięzłych informacji przesyłanych poczta elektroniczną
 • Techniki sporządzania dokumentów prawnych, projektów, umów, wzorów pism procesowych
 • Umiejętność rozumienia skomplikowanej dokumentacji fachowej
 • Umiejętność rozumienia ze słuchu
 • Umiejętność posługiwania się językiem negocjacji
 • Poprawność gramatyczną i umiejętność formułowania poprawnych gramatycznie wypowiedzi

Z CZEGO SKŁADA SIĘ EGZAMIN TOLES?

Podczas egzaminu TOLES Fundation można spodziewać się następujących zadań:  odnajdywanie błędów w zdaniach, test rozumienia tekstu (pytania typu „prawda lub fałsz”), uzupełnianie dłuższego tekstu słowami (podana jest pierwsza litera), definiowanie kluczowych słów z umowy, sprawdzenie umiejętności rozumienia artykułu  i udzielenie pełnych odpowiedzi na zadane pytania.

TOLES Higher składa się z dwóch części:
Paper 1  – sprawdza znajomość słownictwa z ponad 10 dziedzin prawa (zakres szerszy niż poziom Foundation). Egzamin sprawdza znajomość wyrażeń przyimkowych, kolokacji prawniczych, umiejętność przepisania fragmentów listu w stylu formalnym, umiejętność zdefiniowania kluczowych słów z umowy językiem prostym oraz uzupełnienie tekstu z lukami na zasadzie wyboru odpowiedzi a, b, c lub d.
Paper 2  – obejmuje trzy ćwiczenia do wysłuchania typu dyktando, „prawda czy fałsz” i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dialogu.

TOLES Advanced – egzamin sprawdza biegłą znajomość legal English z kilkunastu dziedzin prawa (zakres szerszy niż poziom Higher). Egzaminowany musi wykazać się umiejętnością interpretowania umów, pisania korespondencji prawniczej.

JAKI WYNIK TRZEBA UZYSKAĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?

Egzaminu tego nie można nie zdać, można do niego podchodzić kilkakrotnie na różnych poziomach, w wynikach liczą się osiągnięte procenty.

TOLES Foundation i TOLES Higher:

Wyniki przedstawione są w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny: 81-100% – Kandydat posiada DOSKONAŁĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie

 • 61-80% – Kandydat posiada BARDZO DOBRĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 41-60% – Kandydat posiada ZADOWALAJĄCĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 0-40% – Kandydat posiada SŁABĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie

TOLES Advanced:

Wyniki egzaminu przedstawione są przy pomocy sześciopoziomowej skali, która rozciąga się od bardzo niskiego poziomu znajomości języka (GREEN 0 – 100) do poziomu bardzo zaawansowanego (GOLD 451-500).

 • GOLD 451-500 doskonała
 • ORANGE 401-450 bardzo dobra
 • RED 301-400 dobra
 • PURPLE 201-300 zadowalająca
 • BLUE 101-200 bliska zadowalającej
 • GREEN 0 -100 podstawow

TERMINY EGZAMINU

Poniżej lista terminów, w którym można zdawać egzamin.

Terminy te ogłaszane są co roku na stronie TOLES.

 • 2021

  25 listopada

 • 2022

  2022

 • 2022

  24 marca

 • 2022

  26 maja

  2022

 • 2022

  30 czerwca

 • 2022

  25 sierpnia

  2022

 • 2022

  24 listopada