Zasady rekrutacji oraz realizacji wyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych Uczelni w ramach programu Erasmus+

 

I.

1. W ramach programu Erasmus+ Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu realizuje dwie kategorie wyjazdów:

a)    wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (tzw. STA)
b.)   wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (tzw. STT).

2. Wyjazd nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jest możliwy wyłącznie do zagranicznych szkół wyższych, będących partnerami Szkoły w ramach programu Erasmus+.

3. Wyjazd pracowników uczelni w celach szkoleniowych jest możliwy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji,instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy wdanej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

II.

 1. W ramach programu Erasmus+uprawnionymi do w/w wyjazdów są: pracownicy badawczo-dydaktyczni, pracownicy naukowo-dydaktyczni zarówno etatowi, jak i nieetatowi oraz pracownicy administracyjni.
 2. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd – w zależności od typu wyjazdu – jest ocena przez Komisję Rekrutacyjną „Indywidualnego programu nauczania” (Individual Teaching Programme) albo „Indywidualnego programu szkolenia” (Individual Work Programme),uzgodnionego z instytucją przyjmującą.
 3. Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor Uczelni.
 4. Kandydatury pracowników,którzy ubiegają się o wyjazd po raz pierwszy i są pracownikami etatowymi Uczelni są traktowani priorytetowo.
 5. Komisja Rekrutacyjna może zastosować dodatkowe kryteria związane z oceną dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pracownika Uczelni.

III. Wyjazdy do zagranicznych uczelni w celach dydaktycznych

 1.  Jeżeli pobyt trwa tydzień lub krócej nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych.
 2. Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny (Teaching programme), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta oraz uczelnia przyjmująca.

IV. Wyjazdy do zagranicznych instytucji w celach szkoleniowych

 1. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do partnerskich szkół wyższych albo do instytucji nieakademickich zagranicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, różnych organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy wdanej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizyta studyjna itp.)
 2. Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualnych plan szkolenia (work plan) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez uczelnię macierzystą i instytucję goszczącą oraz podpisany przez trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego).
 3.  W przypadku wyjazdów typu szkoleniowego obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między uczelnią macierzystą nauczyciela akademickiego, a instytucją goszczącą.

V. Wyjazdy pracowników administracyjnych w ramach programu Erasmus+ mogą być realizowane jako:

a) wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych i innych instytucji partnerskich na szkolenia/ w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji (Staff training mobility);

b) udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions);

c) udział w projektach wielostronnych np. dotyczących współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, wspierających rozwój mobilności, modernizację uczelni(wewnętrzne systemy zrządzania, strategie finansowania) itp.

VI.

1. Pracownik ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmus+zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

– polecenie wyjazdu służbowego za granicę

-wniosek o udzielenie płatnego urlopu krótkoterminowego

–  indywidualne porozumienie o programie nauczania bądź szkolenia podpisane przez instytucję/uczelnię przyjmującą

– informacji o koncie bankowym, na które zostaną przekazane środki finansowe na potrzeby wyjazdu.

2. Dokumentację określoną w pkt. 1 Pracownik składa do Rektoratu do 6tygodni przed datą planowanego wyjazdu.

VII.

 1. Pracownik wyjeżdżający jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Karty EKUZ [EuropejskaKarta Ubezpieczenia Zdrowotnego] lub inne.
 2. Na najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu Szkoła zawiera z Pracownikiem umowę finansową pomiędzy uczelnią a pracownikiem  na prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie.
 3. Umowa musi zostać podpisana przed planowaną datą wyjazdu. Do czasu jej przygotowania pracownik jest zobowiązany dostarczyć ostateczną wersję indywidualnego  porozumienia o programie nauczania bądź szkolenia zatwierdzoną przez wszystkie strony.

VIII.  Stawki dzienne na wyjazdy pracowników:

Kraje należące do danej grupy Mobilność trwająca nie dłużej niż 14 dni Mobilność trwająca powyżej
14 dni*
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 130 € 91 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 110 € 77 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 100 € 70 €

Ryczałt na koszt podróży:

Odległość Kwota
od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika

IX. Wnioski Pracowników o wyjazd zagraniczny rozpatruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora Uczelni.

X. Pracownik po powrocie z wyjazdu zagranicznego jest zobowiązany rozliczyć koszty pobytu oraz przedłożyć zaświadczenie potwierdzające pobyt zagraniczny ze wskazaniem: imienia i nazwiska Pracownika, celu wyjazdu i działań podjętych w jego ramach, daty przyjazdu i wyjazdu Pracownika.


Pobierz dokumenty:

Wyjazd szkoleniowy

Wyjazd dydaktyczny