Erasmus – Pracownik

PRACOWNIK

Zasady rekrutacji oraz realizacji wyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych uczelni w ramach programu ERASMUS+.

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ WYŻSZA SZKOŁA PRAWA WE WROCŁAWIU REALIZUJE DWIE KATEGORIE WYJAZDÓW:

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (tzw. STA)

 • jest możliwy wyłącznie do zagranicznych szkół wyższych, z którymi Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu ma podpisaną umowę,
 • jeżeli pobyt trwa tydzień lub krócej nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych,
 • przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany przedłożyć zatwierdzony przez uczelnię macierzystą oraz uczelnię przyjmującą program dydaktyczny (Teaching programme).

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (tzw. STT)

 • jest możliwy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni posiadającej kartę ECHE, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy wdanej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.),
 • nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do szkół wyższych posiadających kartę ECHE albo do instytucji nieakademickich zagranicą (np. przedsiębiorstw) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy wdanej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, itp.),
 • podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualnych plan szkolenia (work plan) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez uczelnię macierzystą i instytucję goszczącą oraz podpisany przez trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego),
 • w przypadku wyjazdów typu szkoleniowego obowiązuje wymóg wcześniejszego zawarcia umowy o współpracy między uczelnią macierzystą nauczyciela akademickiego, a instytucją goszczącą.

DO WYJAZDU UPRAWNIENI SĄ:

pracownicy badawczo-dydaktyczni, pracownicy naukowo-dydaktyczni zarówno etatowi, jak i nieetatowi oraz pracownicy administracyjni.

WYJAZDY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JAKO:

wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych i innych instytucji partnerskich na szkolenia/ w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji (Staff training mobility).

PRACOWNIK UBIEGAJĄCY SIĘ O WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZŁOŻENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 • polecenie wyjazdu służbowego za granicę
 • wniosek o udzielenie płatnego urlopu krótkoterminowego
 • indywidualne porozumienie o programie nauczania bądź szkolenia podpisane przez instytucję/uczelnię przyjmującą
 • informacji o koncie bankowym, na które zostaną przekazane środki finansowe na potrzeby wyjazdu.

PRZED WYJAZDEM PRACOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST:

 • posiadać ubezpieczenie zdrowotne na podstawie Karty EKUZ [EuropejskaKarta Ubezpieczenia Zdrowotnego] lub inne.
 • na najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu zawrzeć umowę finansową pomiędzy uczelnią a pracownikiem na prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie.
 • do czasu przygotowania umowy dostarczyć ostateczną wersję indywidualnego porozumienia o programie nauczania bądź szkolenia zatwierdzoną przez wszystkie strony

STAWKI DZIENNE NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW:

Kraje należące do danej grupy Mobilność trwająca nie dłużej niż 14 dni Mobilność trwająca powyżej
14 dni*
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180 € 126 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 €  112 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140 € 98 €

RYCZAŁT NA KOSZT PODRÓŻY:

Odległość Kwota
od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika
od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej: 1500 € na uczestnika

WNIOSKI PRACOWNIKÓW O WYJAZD ZAGRANICZNY ROZPATRUJE KOMISJA REKRUTACYJNA POWOŁANA PRZEZ REKTORA UCZELNI.

PRACOWNIK PO POWROCIE Z WYJAZDU ZAGRANICZNEGO JEST ZOBOWIĄZANY:

 • rozliczyć koszty pobytu,
 • przedłożyć zaświadczenie potwierdzające ilość przeprowadzonych godzin zajęć,
 • przedłożyć zaświadczenie dotyczące długości pobytu zagranicznego ze wskazaniem: imienia i nazwiska Pracownika, celu wyjazdu i działań podjętych w jego ramach, daty przyjazdu i wyjazdu Pracownika,
 • do wypełnienia Indywidualnego Raportu Uczestnika.