DSC

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

W dniu 9 października 2017 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Po wejściu Senatu i wprowadzeniu sztandaru  – JM Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej, dr Iwona Przychocka, prof. nadzw. UTH – reprezentująca założyciela Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, wręczyła prof. dr hab. Urszuli Kalinie-Prasznic akt powołania na funkcję Rektora WSP. Nowo powołana Rektor podziękowała za zaszczytną nominację i przywitała gości, pracowników Uczelni oraz immatrykulowaną młodzież. Wśród honorowych gości byli min.:

 • przedstawiciele szkół wyższych:
  Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodowskiej w Warszawie i Płońsku (Rektor, Dziekan, Prezydent)
  Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdynia (Rektor, Kanclerz)
  Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (Dziekan)
  Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistycznej i Transportu we Wrocławiu (Rektor)
  Ewangelickiej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu (Rektor, Kanclerz, Dziekan)
 • instytucji i organizacji zawodowych, w tym min.:
  W-ce Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
  Prezes Izby Notarialnej we Wrocławiu
  Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich We Wrocławiu
  Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu
 •  dyrektorzy szkół średnich (licea XI, XIII, XIV)

Następnie Pani Rektor zwróciła się do wszystkich gości, podkreślając symboliczny charakter inauguracji i immatrykulacji, gdyż poprzez złożenie ślubowania obecna tutaj młodzież zostaje włączona do wspólnoty akademickiej i objęta jej prawami oraz obowiązkami.

Rektor wskazała na główne wyzwania, które stoją przed kadrą oraz studentami w roku akademickim 2017/2018. Jest to ciągła potrzeba modyfikacji treści nauczania i formy zajęć, z jednoczesną realizacją nowej oferty dydaktycznej rozszerzonej o kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne z 3 specjalnościami (kryminologia i kryminalistyka, detektywistyka i zarządzanie kryzysowe).

W dalszej części wystąpienia Pani Rektor skierowała do studentów I roku życzenia sukcesu w trakcie studiów i pomyślnego godzenia obowiązków studenckich z przywilejami młodości, radości poznawania nowych ludzi i miejsc, czemu sprzyja lokalizacja Uczelni we Wrocławiu, „mieście spotkań” i wielokulturowej historii.

Po przemówieniu Pani Rektor wręczyła akty powołania: dr Annie Krajewskiej-Smardz na funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa, prof. dr hab. Walerianowi Sanetrze i prof. dr hab. Krzysztofowi Wójtowiczowi – na członków Senatu Uczelni, Ponadto podziękowała mgr Agnieszce Bargiel, tegorocznej absolwentce za wieloletnie społeczne angażowanie się w życie Szkoły.

Następnie przystąpiono do uroczystej immatrykulacji. Po przyjęciu ślubowania studentów, wykład inauguracyjny na temat „Prawo w sporcie”, wygłosił prof. dr hab. Marek Bojarski, wieloletni rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, który wskazał na złożoność i trudności regulacji tej dziedziny.

Po wykładzie inauguracyjnym głos zabrała Pani Dziekan, dr Anna Krajewska-Smardz, apelując do studentów o angażowanie się w różne formy organizacji życia akademickiego; takie jak m.in. koło naukowe, Samorząd, konferencje naukowe.

Zamknięcie uroczystości miało charakter tradycyjny. Pani Rektor podziękowała wszystkim gościom za przybycie i wygłosiła formułę od lat otwierającą kolejny rok akademicki.

„Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit” – Oby było to dla dobra, szczęścia i pomyślności.

Uroczystości inauguracji uświetnił chór przy Cerkwi św. Cyryla i Metodego, który odśpiewał: Hymn państwowy, pieśń żaków „GAUDEAMUS IGITUR” oraz Odę do radości.