Druga Konferencja Naukowa z cyklu “Współczesne problemy nauk penalnych” pt. “Konsensualizm procesowy w teorii i praktyce karno-procesowej” – relacja

29-30 maju 2014 roku odbyła się we Wrocławiu konferencja naukowa pt. „Konsensualizm procesowy w teorii i praktyce karno-procesowej”. Uczelnie po bardzo dobrym opiniach i prośbach uczestników (Pierwszej Konferencji Naukowej z cyklu “Współczesne problemy nauk penalnych“, pt. “Realizacja zasady kontradyktoryjności z punktu widzenia funkcjonalności instytucji prokuratury“. W dniu 22 listopada 2013 r) postanowiła zorganizować kolejną konferencje w 29-30 maju 2014 roku pt. „ Konsensualizm procesowy w teorii i praktyce karno-procesowej”. Konferencja odbędzie się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Administracji Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu (ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław). Wydział Prawa i Administracji we Wrocławiu, Wydział Prawa i Administracji w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Patronat nad konferencją obejmie Związek Zawodowy Prokuratorów Prokuratury RP oraz Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej.

Celem konferencji jest analiza unormowań z zakresu procesu karnego, w szczególności wprowadzonych ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, odnoszących się do konsensualizmu procesowego.

W ramach niniejszej Konferencji Naukowej w szczególności omawiane będą następujące zagadnienia:

  • Konsensualizm procesowy w świetle nowelizacji wprowadzonej ustawą z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw;
  • Konsensualne tryby zakończenia postępowania w świetle realizacji zasad procesowych (zasada prawdy materialnej, zasada prawa do obrony, zasada domniemania niewinności);
  • Mediacja a konsensualne zakończenie postępowania karnego;
  • Konsensualizm w procedurach szczególnych;
  • Konsensualne zakończenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności prawnej nieletniego;
  • Konsensualizm procesowy w praktyce karno-procesowej.

13 czerwca 2014 „ Prawo przewozowe w transporcie lądowym krajowym i międzynarodowym” która odbędzie się 13 czerwca 2014 r., o godzinie 10.00, w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej (ul. Jagiellońska 82F, Warszawa).Organizatorzy Wydział Prawa i Administracji we Wrocławiu UTH, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Inżynieryjny UTH, Wydział Zarządzania i Finansów UTH.

Specyfika branży transportowej, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego, a także coraz większa konkurencja na rynku usług transportowych powoduje, że znajomość regulacji prawnych odnoszących się do realizacji procesu transportu staje się coraz bardziej cenioną umiejętnością. Prawidłowe skonstruowanie umów, zastosowanie odpowiednich instrumentów zabezpieczających jej wykonanie, a przede wszystkim – znajomość zasad dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przewozu są niezbędne do przetrwania na rynku usług transportowych. Zagadnienia te będą przedmiotem konferencji naukowej organizowanej przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.

Konferencja ta stanowi kolejne spotkanie łączące środowisko naukowe z praktykami – sędziami, radcami prawnymi, adwokatami, przedsiębiorcami. Wśród prelegentów będą cenieni specjaliści z zakresu prawa przewozowego m.in.: sędzia dr Tomasz Szanciło, radca prawny dr Daniel Dąbrowski, radca prawny dr Krzysztof Wesołowski oraz radca prawny Paweł Judek.

Uczelnia organizuje  i współorganizuje seminaria oraz konferencje naukowe, na których pracownicy naukowo-dydaktyczni podczas dyskusji panelowych wymieniają się poglądami   i doświadczeniami. Własne wydawnictwo umożliwia pracownikom naukowo-dydaktycznym publikowanie artykułów w „Zeszytach Naukowych”, oraz wydaje napisane przez nich książki. Uczelnia finansuje również udział pracowników w krajowych, międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych. Ponadto Uczelnia ma możliwość wysyłania pracowników na szkolenia do jednej z zagranicznych instytucji partnerskich na zasadach określonych w programie LLP – Erasmus.

W ramach procesu dydaktycznego Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej będzie wzbogacać ofertę dydaktyczną i korzystanie z rozbudowanego zaplecza naukowego jak i praktycznego. Uczelnia już teraz ma ogromne wsparcie środowiska prawniczego jak i ekonomicznego. Dowodem na to są między innymi listy poparcia od Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, Prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

Działalność naukowa prowadzona na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej, będą stanowić zaplecze merytoryczne i jednocześnie sprawować kontrolę merytoryczną nad procesem dydaktycznym na kierunku prawo. Uczelnia przejmie wydawnictwo naukowe prawnicze od założyciela UTH w dniu uzyskania uprawnień. Uczelnia będzie ukierunkowana na publikowanie podręczników, skryptów oraz przewodników programowo-dydaktycznych, w wersji papierowej a także elektronicznej, dostępnej bezpłatnie w uczelnianym intranecie.

Pomoc dydaktyczną będą stanowić również publikacje zamieszczane przez pracowników akademickich Wydziału Prawa w „Zeszytach Naukowych”. Dotychczas opracowywane są publikacje przekraczające ramy przewidziane dla skryptów czy podręczników akademickich, odbiegające od zagadnień ściśle prawnych i administracyjnych. Mają one istotne znaczenie w pracy dydaktycznej Wydziału Prawa, gdyż przyczyniają się do rozwoju i poziomu kształcenia w zakresie studiów prawniczych.

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej ma zamiar rozwijać i pogłębiać dotychczasowe osiągnięcia zarówno w sferze publikacji naukowych jak i badań. Istotną rolę nadal w działalności naukowej, służącej także celom dydaktycznym, będą pełnią konferencje i seminaria.

Po uzyskaniu uprawnień Uczelnia będzie kładła duży nacisk na realizowanie przez pracowników inicjatyw naukowo badawczych, spełniających wymagania otoczenia zewnętrznego, mogących być wykorzystanymi w praktyce; współpraca – w zakresie rozwoju naukowego, wymiany poglądów i doświadczeń z partnerami zagranicznymi. Uczelnia będzie dążyć do stworzenia w siedzibie miejsca wymiany myśli różnych kręgów naukowych oraz praktyków, a tym samym stworzenia zaplecza życia intelektualnego dla regionu.