W dniu 28 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Standardy ochrony praw człowieka w Polsce – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju”. Była ona organizowana i współfinansowana ze środków samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.

W sposób szczególny zaproszenie na Konferencję było adresowane do młodych naukowców, doktorantów oraz studentów, którzy prowadzą badania z zakresu ochrony praw człowieka zarówno w polskim systemie prawa, porządkach międzynarodowych, jak i w perspektywie komparatystycznej.

Celem przedsięwzięcia była próba zdefiniowania kierunków rozwoju ochrony praw człowieka, a także określenia relacji zachodzącej pomiędzy obowiązkiem ich zagwarantowania a wybranymi instytucjami prawa materialnego i procesowego w prawie polskim.

 

W trakcie wydarzenia wystąpiło prawie 20 prelegentów z największych środków naukowych w Polsce, w tym również Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, mec. Katarzyna Sobańska-Laskowska.

Tematyka konferencji umożliwiła szeroką analizę obecnie funkcjonujących standardów ochrony praw człowieka w Polce. W sposób szczególny skupiono się na zagadnieniach dot. praw osobistych, ekonomicznych i socjalnych. Wskazywano także na nowe wyzwania przed którymi stają ustawodawcy państw, jak np. prawo antydyskryminacyjne, problem ekshumacji zwłok, czy dostępu do czystego powietrza. Referatom towarzyszyły zarówno ożywiona dyskusja, jak i zainteresowanie studentów Wyższej Szkoły Prawa, którzy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu krajowego systemu ochrony praw człowieka.

 

 

 

 

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Standardy ochrony praw człowieka w Polsce – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju”

 

fb bg Cze

 

Termin: 07.10.2019
Miejsce: Wyższa Szkoła Prawa, ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

 

Konferencja „Współpraca sądowa w formie pytań prawnych/prejudycjalnych. Konstrukcje prawne i praktyka.” będzie poruszała następujące zagadnienia:

1.Przedmiot pytań

2.Sądy uczestniczące w procedurze

3.Istotne elementy postępowania

4.Status stron

5.Ocena efektywności tej formy współpracy sądowej

Naszym zamiarem jest przybliżenie Państwu tematu współpracy instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości, poprzez wymianę doświadczeń teoretyków i praktyków odnośnie formułowanych pytań prawnych.
Mamy nadzieję, że dzięki Państwu uda się odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tematyką konferencji.
Wystąpienia prelegentów będą dobrą okazją do zaprezentowania własnych ocen i postulatów odnośnie form współpracy sądowej w procedurze pytań prawnych/prejudycjalnych. Jesteśmy przekonani, że konfrontacja osobistych doświadczeń jej uczestników ze stanowiskiem doktrynalnym stanowić będzie wartość zarówno teoretyczną jak i praktyczną, którą trudno przecenić.

Zgłoszenia prelegentów wraz z podaniem tematu wystąpienia oraz tekstem (referatem) przyjmujemy do 31.07.2019 r.

na adres mailowy: krzysztof.wojtowicz@prawowroclaw.edu.pl

Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. K. Wojtowicz

Teksty wystąpień zostaną opublikowane w tegorocznym numerze naszego czasopisma „Państwo Prawne”, dlatego też zwracamy się z prośbą o ich redagowanie zgodnie z wymogami wydawniczymi czasopisma określonymi w „Informacjach dla autorów”, na stronie internetowej
https://www.prawowroclaw.edu.pl/nauka/wydawnictwo/panstwo-prawne/informacje-dla-autorow/

Udział w konferencji jest bezpłatny.