Bez tytułu

Nowy Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

W dniu 25 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, na którym Senat pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani prof. dr hab. Urszuli Kaliny-Prasznic na funkcję Rektora Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1976 r. obroniła pracę doktorską pt. „ Zagadnienia społeczno-ekonomiczne i prawne absencji w pracy” (promotor: prof. dr hab. Jan Jończyk) uzyskując stopień doktora nauk prawnych nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uwr. W 1991 r. na podstawie rozprawy pt. „ Finansowanie ubezpieczenia społecznego pracowników” (Prawo CXCIX, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990) uzyskała stopień dr hab. w zakresie prawa pracy (prawa ubezpieczenia społecznego) nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UWr.

W 1994 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic jest autorką 3 monografii, współautorką 4 monografii i 2 leksykonów, redaktorem naukowym 8 opracowań monograficznych, leksykonów oraz wielokrotnie wznawianej (i aktualizowanej) Encyklopedii Prawa (wyd. C.H.Beck). Ponadto, na jej dorobek naukowy składa się ponad 80 artykułów z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, prawa socjalnego, polityki gospodarczej oraz opinii i ekspertyz naukowych sporządzonych dla Kancelarii Prezydenta RP, Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Biura Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu, Rady Legislacyjnej, Rzecznika Ubezpieczonych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Klubu Parlamentarnego.

W okresie zatrudnienia na Uniwersytecie Wrocławskim prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic pełniła szereg funkcji. W latach 2005-2008 była prorektorem ds. ogólnych, w latach 1999-2002 i 2002-2005 prodziekanem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Od 2012 r. była dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych, a od 1991 r. była kierownikiem Zakładu Polityki Gospodarczej. Pełniła też liczne funkcje poza macierzystą Uczelnią, m.in. jako członek Komisji ds. Reformy Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przy Ministrze Pracy (1995-1999), członek Komitetu Audytu przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej ( 2010-2015), arbiter w Sądzie Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych (2004-2008), syndyk (1992-2000), członek Rady Narodowej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A (od 2008 r.), prezes Zarządu Fundacji „Pro Mathematica” (od 2011 r.) członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (od 2010 r.), recenzent i członek czasopism naukowych.

Przed władzami Uczelni w roku akademickim 2017/2018 stoją nowe zadania związane m.in. z uruchomieniem drugiego kierunku studiów, tj. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oferującego 3 specjalności: kryminalistykę i kryminologię, detektywistykę oraz zarządzanie kryzysowe. Ponadto Uczelnia kładąc nacisk na praktyczne stosowanie prawa w procesie dydaktycznym, przeprofiluje formę prowadzenia zajęć, powierzając je prawnikom wykonującym zawód sędziego, adwokata lub radcy prawnego.