Zasady wsparcia dla studentów specjalności Cyberprzestępczość na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia (licencjackie) w ramach projektu „WSP 2.0. Kompetencje i rozwój” realizowanego przez Wyższą Szkołę Prawa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12, w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Regulamin wsparcia specjalności Cyberprzestępczość