System wsparcia studentów

STUDENCI

SYSTEM WSPARCIA STUDENTÓW

System Wsparcia Studentów w Wyższej Szkole Prawa oferuje wszechstronną pomoc w najważniejszych obszarach związanych z nauką oraz funkcjonowaniem w społeczności akademickiej Uczelni, a w szczególności w zapewnieniu możliwości skutecznego przyswajania wiedzy oraz zdobywania umiejętności, samorozwoju, aktywizacji w sferze rozwoju społecznego oraz kulturalnego. Równie istotną rolą systemu jest zapewnienie pomocy w adaptacji w środowisku akademickim, wsparcia finansowego oraz związanego z wejściem na rynek pracy.

System Wsparcia Studentów jest realizowany w następujących zakresach:
 • nauki
 • dydaktyki
 • finansowy
 • społeczny
 • kulturalny
 • planowania kariery

System wsparcia w zakresie nauki

System wsparcia w zakresie dydaktyki

System wsparcia w zakresie finansowym

System wsparcia finansowego dotyczy studentów, którzy osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, aktywnie działają na rzecz Uczelni lub mają trudną sytuację materialną. Studenci korzystający z różnych form wsparcia finansowego to ponad 20% wszystkich osób studiujących w Uczelni.

Studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium Rektora, stypendium  dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowe zapomogi. Dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Przyznawaniem prawa do stypendium zajmuje się komisja stypendialna powołana przez Rektora Uczelni i składająca się ze studentów oraz pracowników uczelni.

System wsparcia studentów w zakresie finansowym obejmuje:

 • stypendia
 • bonifikaty
 • zapomogi

Inną możliwością jest skorzystanie z preferencyjnych kredytów studenckich udzielanych przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Zobacz: Informator MEiN dot. wsparcia finansowego dla studentów.

Więcej informacji dotyczących poszczególnych rodzajów stypendiów wraz z wnioskami do pobrania znajduje się w INTRANECIE w zakładce STYPENDIA

System wsparcia w zakresie społecznym

System wsparcia w zakresie kulturalnym

System wsparcia w zakresie planowania kariery

Wsparcie studentów w zakresie planowania kariery jest realizowane poprzez działalność Akademickiego Biura Karier, którego celem jest zapewnienie studentom i absolwentom Uczelni jak najlepszych warunków i możliwości wejścia na rynek pracy poprzez:

 • organizację i obsługę praktyk zawodowych
 • informowanie o możliwościach podnoszenia kwalifikacji
 • pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy oraz staży zawodowych 
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy
 • poradnictwo, z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń zawodowych, poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy
 • prowadzenie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów Uczelni
 • prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego