WSPARCIE FINANSOWE

W Wyższej Szkole Prawa istnieje dobrze funkcjonujący system wspomagania finansowego studentów, którzy osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, aktywnie działają na rzecz Uczelni lub mają trudną sytuację materialną. Studenci korzystający z różnych form wsparcia finansowego to ponad 20% wszystkich osób studiujących w Uczelni.

Studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium Rektora, stypendium  dla osób niepełnosprawnych oraz jednorazowe zapomogi. Dotyczy to zarówno studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Przyznawaniem prawa do stypendium zajmuje się komisja stypendialna powołana przez Rektora Uczelni i składająca się ze studentów oraz pracowników uczelni.

Poniżej znajdziesz informacje, które ułatwią skorzystanie z dodatkowych źródeł dofinansowania studiów. Warto zapoznać się z ofertą promocyjną dla kandydatów oraz bonifikat dla studentów aktywnie działających na rzecz Uczelni. Interesującą alternatywę stanowi możliwość skorzystania z preferencyjnych kredytów studenckich udzielanych przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa.

Wykorzystanie tych możliwości umożliwi obniżenie kosztów studiowania, a często nawet całkowite pokrycie opłat czesnego!

Więcej informacji dotyczących poszczególnych rodzajów stypendiów wraz z wnioskami do pobrania znajduje się w INTRANECIE w zakładce STYPENDIA