Aktualności

Aktualności

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA (STYPENDIA) DLA STUDENTÓW
ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest nowy Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów.

Regulamin będzie obowiązywał od 1 października 2019 r.

Jednak z uwagi na wcześniejsze przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków przez studentów prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zmianami.

 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

Przepisy nowej ustawy tak jak dotychczas regulują większość zagadnień związanych z systemem przyznawania pomocy materialnej studentom szkół wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów o charakterze socjalnym i motywacyjnym przyznawanych wewnątrz uczelni.

Poniżej omówione zostały wyłącznie zagadnienia związane z przyznawaniem studentom pomocy materialnej.

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student, nie uległ zmianie.

W dalszym ciągu obejmuje on następujące formy pomocy przyznawane przez uczelnie (dalej jako „świadczenia uczelniane”)

– stypendium socjalne
– stypendium dla osób niepełnosprawnych
– zapomogę
– stypendium rektora

OKRES CZASU, W JAKIM PRZYSŁUGUJĄ STUDENTOWI ŚWIADCZENIA

Przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, przez okres 6 lat rozumie się łączny okres, w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenie w ramach studiów, niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycie praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane.

Świadczenia (stypendia) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku.

Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie
studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat.

STYPENDIUM SOCJALNE

W przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

PROSIMY O POTRAKTOWANIE DOŁĄCZENIA ZAŚWIADCZENIA BARDZO POWAŻNIE I ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ UDAĆ SIĘ Z WNIOSKIEM O JEGO WYDANIE DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.


Zaświadczenie to musi być aktualne.

Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

UWAGA!

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia.

Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Uznanie przez komisję stypendialną lub odwoławczą komisję stypendialną, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, skutkować będzie odmową przyznania stypendium.


Zmianie uległo otrzymywanie przez studenta stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”, a nie tylko – jak dotychczas – z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, gdy dojazd z miejsca stałego zamieszkania uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Sprecyzowanie takich przypadków nastąpi w Regulaminie  przyznawania świadczeń studentom. Przy tym, aby uzyskać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, należy spełniać kryteria do uzyskania stypendium socjalnego, nie jest to bowiem odrębne stypendium.

STYPENDIUM REKTORA

 Przesłanki przyznania stypendium rektora zostały jedynie nieco rozszerzone. Może je otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

W poprzednim stanie prawnym jedną z przesłanek była „wysoka średnia ocen”, zastąpiona obecnie „wyróżniającymi wynikami w nauce”.

UWAGA!!!

Warunkiem otrzymania stypendium Rektora jest uzyskanie średniej ocen, która będzie określona w Regulaminie jako „wyróżniające wyniki w nauce.


Wprowadzono zmiany w przyznawaniu stypendium rektora studentom przyjętym na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:
• laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni
• medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Zachowano zasadę, że stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu tej liczby nie uwzględnia się wskazanych wyżej studentów otrzymujących stypendium rektora na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego.

  

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W katalogu świadczeń pomocy materialnej przysługujących studentom pozostawiono także stypendium dla osób niepełnosprawnych. W aktualnym stanie prawnym może otrzymać je student posiadający jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:
• orzeczenie o niepełnosprawności
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
• orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.

Prosimy pamiętać, że aby złożyć wniosek o stypendium należy odpowiednio wcześniej (jeżeli nie było to zrobione) złożyć orzeczenie celem zarejestrowania go w systemie USOS

ZAPOMOGA    

W nowej ustawie zmieniono dotychczasową regulację dotyczącą zapomogi.

 Może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (a nie „sytuacji materialnej”, jak dotychczas) i nie jest już konieczne, aby nastąpiło to z „przyczyn losowych”. Tym samym zapomoga może być przyznana w sytuacji nielosowej, np. urodzenia dziecka.

Pojęcie „trudnej sytuacji życiowej” precyzować będzie regulamin świadczeń dla studentów w ramach.

Przyznanie zapomogi danemu studentowi nie może nastąpić częściej niż dwa razy do roku.

W roku akademickim 2019/2020 do uzyskania zapomogi konieczne będzie wypełnienie oświadczenie o dochodach za poprzedni rok.


Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1051,70 zł 

W roku akademickim 2019/2020  średnia uprawniająca do złożenia wniosku o stypendium Rektora  wynosi 4,2


We wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów NIE TRZEBA wypełniać samodzielnie średniej ocen.

Jest ona automatycznie importowana z systemu USOS.

Jeżeli z jakiś przyczyn (np. brak rozliczonej sesji) nie widać średniej ocen, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt mailowo bądź telefonicznie do Komisji Stypendialnej celem jej uzupełnienia, wówczas wniosek będzie można złożyć dnia następnego.


Szanowni Studenci!!!

od roku akademickiego 2018/2019  składanie wniosków o przyznanie świadczeń odbywa się  za pośrednictwem uczelnianego systemu USOSweb.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w INTRANECIE w zakładce STYPENDIA

Instrukcje wypełniania wniosków “krok po kroku” dostępne są w poszczególnych zakładkach.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Decyzje stypendialne oraz wezwania do uzupełnienia dokumentacji studenci odbierać będą w platformie USOSweb.

Forma wysyłania elektronicznego w pełni zastępuje formę papierową wysyłaną pocztą tradycyjną – potwierdzenie odbioru w systemie USOSweb jest równoważne z potwierdzeniem odbioru na poczcie.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą odbioru dokumentów

INSTRUKCJA – aktualna instrukcja dostępna będzie na początku września


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

20 września 2019 r. – 20 października 2019 r.

Jeśli kompletny wniosek zostanie złożony w terminie późniejszym, tj. do 15 dnia każdego miesiąca, stypendium będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, po 15 dniu miesiąca stypendium przyznane od miesiąca następnego.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress