Stypendium rektora dla najlepszych studentów


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium może otrzymać student, który w danym roku akademickim rozliczył poprzedni rok akademicki w danym semestrze do końca sesji poprawkowej danego semestru (sesję zimową i sesję letnią) lub zrealizował ustalony program studiów w ramach programu Erasmus.

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów może złożyć student, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

–   uzyskał średnią arytmetyczną ocen za cały rok nie niższą niż 4,2 oraz należy do grupy 10% najlepszych studentów danego kierunku,

–   uzyskał średnią ocen za cały rok nie niższą niż 4,0 i posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe,

–   posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Student pierwszego roku studiów mogą ubiegać się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.


Od roku akademickiego 2018/2019 wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019 składane będą za pośrednictwem USOSweb

Moduł WNIOSKI w USOSweb zostanie uruchomiony 20 września 2018 r.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓWpobierz

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów dostępne są po zalogowaniu w INTRANECIE w zakładce STYPENDIA – STYPENDIUM REKTORA


UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, na który ma być przelewane przyznane stypendium.

Aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejść do zakładki “dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta”

Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl


W celu otrzymania stypendium specjalnego należy:

1. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
USOSweb -> Dla wszystkich -> Wnioski – > Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

2. Wydrukować wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów i podpisać!

UWAGA!

Wniosek o stypendium musi być wydrukowany PO ZAREJESTROWANIU w USOSweb
W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny “NIEZATWIERDZONE”.

Wnioski i oświadczenia z napisem “NIEZATWIERDZONE” nie będą przyjmowane

3. Wniosek oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku należy złożyć do Dziekanatu lub wysłać pocztą.

UWAGA!!!
 Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!