Stypendium Rektora

Stypendium Rektora

Stypendium Rektora  może otrzymywać student,który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium może otrzymać student, który w danym roku akademickim rozliczył poprzedni rok akademicki  do końca sesji poprawkowej danego roku  lub zrealizował ustalony program studiów w ramach programu Erasmus.

Wniosek o stypendium Rektora może złożyć student, który spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

–   uzyskał wyróżniające wyniki w nauce (średnią arytmetyczną ocen za cały rok nie niższą niż 4,2) oraz należy do grupy 10% najlepszych studentów danego kierunku,

–   uzyskał średnią ocen za cały rok nie niższą niż 4,0 i posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe,

–   posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

O stypendium rektora może wnioskować student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie:

• laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, a zatem dookreślono, że uprawnienia takiego nie mają laureaci regionalni
• medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.


Od roku akademickiego 2018/2019 wnioski o przyznanie stypendium Rektora  na rok akademicki 2018/2019 składane będą za pośrednictwem USOSweb

Moduł WNIOSKI w USOSweb zostanie uruchomiony 20 września 2019 r.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW aktualna instrukcja dostępna będzie na początku września

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów dostępne są po zalogowaniu w INTRANECIE w zakładce STYPENDIA – STYPENDIUM REKTORA


UWAGA! 

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, na który ma być przelewane przyznane stypendium.

Aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejść do zakładki “dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta”

Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl


W celu otrzymania stypendium Rektora należy:

1. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium Rektora

USOSweb -> Dla wszystkich -> Wnioski – > Wniosek o stypendium Rektora

2. Wydrukować wniosek o stypendium Rektora  i podpisać.

UWAGA! 

Wniosek o stypendium musi być wydrukowany PO ZAREJESTROWANIU w USOSweb
W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny “NIEZATWIERDZONE”.

Wnioski i oświadczenia z napisem “NIEZATWIERDZONE” nie będą przyjmowane

3. Wniosek oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku należy złożyć do Dziekanatu lub wysłać pocztą.

UWAGA! 
 Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress