Stypendium socjalne


Stypendium socjalne przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1000,00 zł netto/osobę. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, na okres 9 miesięcy.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.


 

Od roku akademickiego 2018/2019 złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego obywać się będzie za pomocą USOSweb, w tym celu należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl

Moduł WNIOSKI w USOSweb zostanie uruchomiony 20 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wypełnienia wniosku dostępne są po zalogowaniu w INTRANECIE w zakładce STYPENDIA – STYPENDIUM SOCJALNE


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA O DOCHODACH ZA 2017 ROK W USOSweb – POBIERZ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU – POBIERZ


UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego numeru konta, aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejdź do zakładki  “dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta”

W celu otrzymania stypendium socjalnego należy:

    1. Wypełnić w systemie USOSweb oświadczenie o dochodach za rok 2017

USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Oświadczenie o dochodach za rok 2017.

    1. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium socjalne

USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski ->  Wniosek o stypendium socjalne

    1. Wydrukować wypełnione Oświadczenie o dochodach ORAZ  wniosek o stypendium socjalne i podpisać!!!

UWAGA! 

oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być wydrukowane PO ZAREJESTROWANIU w systemie USOSweb. W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny “NIEZATWIERDZONE”. 

Wnioski i oświadczenia z napisem “NIEZATWIERDZONE” nie będą przyjmowane

    1. W/w dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami, potwierdzającymi dochody osiągnięte w 2017 r. należy złożyć w Dziekanacie lub wysłać pocztą.

Uwaga!

Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!