Zapomogi

Zapomogi

Do ubiegania się o przyznanie zapomogi uprawniony jest student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Student powinien we wniosku zamieścić obszerną i szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało jego trudną sytuację życiową,  charakter tych okoliczności oraz ponadto załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Za uzasadniające przyznanie zapomogi przyczyny trudnej sytuacjo życiowej uznaje się w szczególności:

–   poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem,

–   ciężką chorobę studenta lub członka jego rodziny, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków,

–   zgon członka lub członków rodziny, zwłaszcza jednego lub obojga rodziców,

–   nagłą utratę lub nagłe dotkliwe zmniejszenie stałych źródeł dochodu w rodzinie studenta.

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia  uzasadniającą przyznanie zapomogi.

Zapomogę można otrzymać maksymalnie jeden raz w semestrze.

Z powodu danego zdarzenia losowego o zapomogę ubiegać się można tylko jeden raz.

W roku akademickim 2019/2020 do uzyskania zapomogi konieczne będzie wypełnienie oświadczenie o dochodach za poprzedni rok.


Od roku akademickiego 2018/2019 złożenie wniosku o przyznanie zapomogi obywać się będzie za pomocą USOSweb, w tym celu należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl

Moduł WNIOSKI w USOSweb zostanie uruchomiony 20 września 2019 r.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W USOSweb  aktualna instrukcja dostępna będzie na początku września

Szczegółowe informacje dostępne są po zalogowaniu się do INTRANETU w zakładce – STYPENDIA – ZAPOMOGI


UWAGA! 

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, na który ma być przelewane przyznane stypendium.

Aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejdź do zakładki “dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta”


W celu otrzymania zapomogi należy:

1.    Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o zapomogę: USOSweb → Dla wszystkich → Wnioski -> Wniosek o zapomogę

2.   Wydrukować wypełniony wniosek o zapomogę i podpisać.


UWAGA!

wniosek należy wydrukować dopiero po kliknięciu przycisku “ZAREJESTRUJ”.

W przeciwnym wypadku na dokumentach pojawi się znak wodny “NIEZATWIERDZONE”.

Wnioski z napisem “NIEZATWIERDZONE” nie będą przyjmowane.

3.    Dołączyć dokumenty, potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

4.    W/w dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami, należy złożyć do Komisji Stypendialnej lub wysłać pocztą.


UWAGA!

Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o zapomogę.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress